Home / Technique

Rear Shock Absorber
Byte stötdämpare fram

Custom Search
 
Updated 17-Feb-2012
 

Remove the front shock absorber

Jack up the front of the car and support it on axle stands. Remove the wheels.

 1. Unscrew the locknuts (19) from the shock absorber upper mounting. Note the squared end at the top of the shock absorber piston rod to which a spanner can be engaged to prevent the rod turning when mounting nuts are tightened or unscrewed. Remove the rubber cushions (17) and plate (18).
 2. Unscrew and remove the lower mounting bolt (20 + 21).
 3. Compress the shock absorber and remove it from the lower face of the lower control arm.
 4. Pull off the protective sleeve (13), remove the lower rubber ring (16).

Refitting of the front shock absorber

 1. Clean the mounting plate on the lower control arm from dust and grease.
 2. Mount the rubber ring (16) and then the protective sleeve (13).
 3. Compress the new shock absorber (Requires a lot of muscle power).
 4. Fit the absorber in lower suspension arm and connect it in the upper mounting (This is the heaviest moment). See also figure below.
 5. Make sure that the mounting cushions and plates are refitted in their correct sequence. Tighten the lower mounting locknuts (20+21) and the upper nut (17+18+19).

Urmontering av främre stötdämpare

Avlasta hjulen fram genom att lyfta bilen. Ställ den på pallbockar och montera bort hjulen.

 1. Lossa sexkantmuttrarna (19) vid övre stötdämparfästet, tag bort brickan (18) och gummiringen (17). Se till att dämparen inte snurrar. Använd liten nyckel för mothåll.
 2. Lossa nedre stötdämparfästet. Därtill skruvas sexkantmuttrarna (21) och brickorna (20) vid nedre länkarmen bort.
 3. Tryck in stötdämparens kolvstång och plocka ut stötdämparen.
 4. Drag av skyddsröret (13), avlägsna nedre gummiringen (16).

Inmontering av främre stötdämpare

 1. Rengör nedre länkarmens anliggningsyta för fästbygeln till nedre stötdämparfästet. Kan finns smuts och fett här.
 2. Sätt på gummiringen (16) och sedan skyddsröret (13).
 3. Pressa ihop stötdämparens kolvstång. Kräver en hel del muskelkraft.
 4. Passa in dämparen i rambotten och i övre fästet. Detta är det tyngsta momentet.
 5. Om bilen står på pallbockar, kommer nedre rambotten att ha en sned vinkel mot dämparens skruvar. Man måste då vrida dämparens nedre fäste i skruvstäd, innan montering (se bild nedan).
 6. Montera övre fästets detaljer (17+18+19) och nedre fästets mutter med bricka (20 + 21) eller om man har låsmutter.

When it´s time to change?

A quick method of testing a shock absorber is to push down the relevant front corner of the car, then release it and note the number of oscillations before the body stops moving. The body should rise, then stop moving on the downward motion.

Always renew it if there is evidence of oil leakage on the outside of the casing.

När är det dags att byta?

En snabb metod att testa en stötdämpare är att trycka ned ena hörnet av bilen, släppa upp och notera antalet svängningar innan karossen stannar. Karossen bör omedelbart stabilisera sig till ursprungligt läge, utan ytterligare gungning.

Byt alltid det om det finns tecken på oljeläckage på utsidan av höljet.

 


 

The original and best: For over 50 years now, the original mono-tube gas pressure shock absorbers have come from their founding source – BILSTEIN – and used in practically every car model of recent decades.

High power reserves for maximum safety. Drive as though it’s the first time, every time. High OEM quality. BILSTEIN B4 gas pressure technology

BILSTEIN B4 Original är reservdelsstötdämpare av högsta kvalitet och ersätter direkt de stötdämpare som är originalmonterade på bilen.

 

 
Old upper mounting use a spanner to prevent the rod turning ... new upper mounting (ny låsmutter)

Easier assembly

The assembly is easier if you bend the lower shock absorber mounts a little. Is best done in a vice.


At the same angle as the old old shock absorber had. See picture.

 

Enklare montering

Monteringen underlättas om man kröker det nedre stötdämparfästet en aning. Görs lämpligen i ett skruvstäd.


Till samma vinkel som den gamla stötdämparen hade. Se bild t h.

 

  Rear shock absober mounted Främre stötdämpare monterade

New shock absorbers fitted.

In a relatively clean environment. Otherwise it is a good opportunity to access and clean before mounting. Looks so much nicer afterwards.

 

Nya stötdämpare monterade.

I en ganska ren miljö
Annars är det ett bra tillfälle att komma åt och rengöra före monteringen. Ser så mycket trevligare ut.

 

>> Click for Return - Klicka för återgå